กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
 
การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่าย (ส่งงานพัสดุ กองคลัง) และแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
กรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
flowchart จัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ
รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว 252)
(เอกสารแนบเพิ่มเติม)
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ว 285) 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เอกสารแนบเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (เอกสารแนบเพิ่มเติม)
 

ราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย "ประเพณีสงกรานต์" 
กองคลังร่วมโครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ "บุญเดือนห้าน้อมสมมาแห่ดอกไม้" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
ณ ลานวัฒนธรรมคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน
กองคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559
ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน more...

กองคลัง ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนความรู้การบริหารงานคลัง 9 มทร. ครั้งที่ 3

ระว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม  2558
ณ โกลด์เมาท์เท่น วังน้ำเขียวรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา more...

กองคลัง เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2110 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2100,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2283------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316