กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 

 


 กองคลัง  มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

  1. ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย  ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้  ให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
  2. ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้  ด้วยระบบโปรแกรมสามมิติด้านบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP)
  3. ควบคุม และจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่วางไว้
  4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี
  5. พิจารณาเสนอร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการเงิน บัญชี
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
  การแบ่งภาระงานภายใน  แบ่งออกเป็น  6 งาน 

1.  งานบริหารงานทั่วไป

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณทุกด้านของกองคลัง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  งานพัสดุ  จัดซื้อจัดจ้าง  ซ่อมแซมและการจัดเก็บ  พร้อมการบันทึก
เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์  ดูแลจัดทำเอกสารคุณภาพ (PM) จัดทำ SAR ของกองคลัง  ดำเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมกองคลัง  งานติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  งานจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  งานบัญชี

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  จัดทำบัญชีส่วนราชการของหน่วยงาน ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยใช้ระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning )
จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน และภาพรวม  มทร.อีสาน  จัดทำรายงานการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามตัวชี้วัดคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยงานและภาพรวม มทร.อีสาน สำหรับตัวชี้วัดที่ 9 และ 11  จัดสรรและควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของหน่วยงานในศูนย์กลาง มทร.อีสาน ในระบบ  ERP และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  งานการเงิน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินงบประมาณ  เงินรายได้  เงินกองทุนสวัสดิการ ฯลฯ รับ จ่าย นำส่ง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน  จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนจ่ายเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จ่ายและรับคืนเงินยืม  ให้บริการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบุคลากรในระบบ  Payroll  จัดทำข้อมูลการจ่ายและนำส่งด้วยระบบ  GFMIS  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.  งานงบประมาณ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบระบบงบประมาณ  เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้วิทยาเขตในสังกัด มทร.อีสาน โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายตลอดการนำส่งข้อมูลในระบบ  GFMIS
การประมาณการค่าใช้จ่ายผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร  รวมถึงจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน
เป็นรายบุคคล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  งานเบิกจ่าย

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และขออนุมัติหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย นำเข้าข้อมูลในระบบ ERP , ระบบ Payroll , ระบบ MCS WEB ระบบบำเหน็จบำนาญ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน ของกรมบัญชีกลาง จัดทำใบเบิกเงินรายได้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ  GFMIS  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  ทำสรุปรายงานสิ้นปีส่งสรรพากร  และจัดทำบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         6.  งานพัสดุ

                      มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
           จ้างเหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ            วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
            (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e- bidding)            ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลขครุภัณฑ์ คิดค่าเสื่อมราคา            ตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุชำรุด จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316