กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ (ไฟล์1) (ไฟล์2)
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ไฟล์1) (ไฟล์2)
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไฟล์1) (ไฟล์2)
19. รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไฟล์1) (ไฟล์2)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไฟล์1) (ไฟล์2)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน เดือน ตุลาคม 2563
  เดือน พฤศจิกายน 2563
  เดือน ธันวาคม 2563
  เดือน มกราคม 2564
  เดือน กุมภาพันธ์ 2564
  เดือน มีนาคม 2564
  เดือน เมษายน 2564
  เดือน พฤษภาคม 2564
  เดือน มิถุนายน 2564
  เดือน กรกฎาคม 2564
  เดือน สิงหาคม 2564
  เดือน กันยายน 2564
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
14. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ (ไฟล์1) (ไฟล์2)
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไฟล์1) (ไฟล์2)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไฟล์1) (ไฟล์2)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน เดือน ตุลาคม 2562
  เดือน พฤศจิกายน 2562
  เดือน ธันวาคม 2562
  เดือน มกราคม 2563
  เดือน กุมภาพันธ์ 2563
  เดือน มีนาคม 2563
  เดือน เมษายน 2563
  เดือน พฤษภาคม 2563
  เดือน มิถุนายน 2563
  เดือน กรกฎาคม 2563
  เดือน สิงหาคม 2563
  เดือน กันยายน 2563
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน เดือน ตุลาคม 2561
  เดือน พฤศจิกายน 2561
  เดือน ธันวาคม 2561
  เดือน มกราคม 2562
  เดือน กุมภาพันธ์ 2562
  เดือน มีนาคม 2562
  เดือน เมษายน 2562
  เดือน พฤษภาคม 2562
  เดือน มิถุนายน 2562
  เดือน กรกฎาคม 2562
  เดือน สิงหาคม 2562
  เดือน กันยายน 2562
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316