กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
  

 
แผนยุทธศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือขอรับรองการใช้สิทธ์ขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร)ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือโอนสิทธิ์ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสำคัญรับเงินคืนค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตัวอย่าง)
ใบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตัวอย่าง)

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ
รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการ
ทางวิชาการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว 252)
(เอกสารแนบเพิ่มเติม)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ว 285) 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เอกสารแนบเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (เอกสารแนบเพิ่มเติม)
 
KM ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการความรู้ กองคลัง ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2564

แบบประเมินผู้ขาย (FM 25-01)
แบบประเมินผู้ขาย (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (FM 25-02)
แบบประเมินผู้ขาย (จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย) (FM 25-03)
 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316